Europäische Charta der Logotherapeuten

 

FLP-EU

 

FEDERATION LOGOTHERAPIE PROFESSION – EUROPE / FR

FÖDERATION LOGOTHERAPIE PROFESSION – EUROPA / DE

FEDERACIÓN LOGOTERAPIA PROFESIÓN – EUROPA / ES

EUROOPAN LOGOTERAPIA-AMMATTIEN LIITTO / FI

FEDERATIE LOGOTHERAPIE PROFESSIE – EUROPA / NL


                                    



 Charte Européenne des
Logothérapeutes

Europäische Charta
der Logotherapeuten

Carta Europea de los
Logoterapeutas

Logoterapeuttien
eurooppalainen julistus

Europees Handvest
van Logotherapeuten

 

Préambule – Präambel – Preámbulo – Johdanto – Preambule

 

 

La logothérapie, créée par Viktor E. Frankl (psychiatre,
neurologue et philosophe autrichien – 1905-1997) s’appuie principalement sur
les valeurs et la recherche de sens qui existent de façon très personnelle et
individuelle chez l’Homme. Elle cherche avant tout à réorienter la personne en
souffrance vers ce qui est essentiel pour elle, dans sa situation concrète,
loin de tout dogme thérapeutique ou de toute pensée préfabriquée.

Die von Viktor E. Frankl (Psychiater,
Neurologe und Philosoph – 1905 -1997) begründete Logotherapie stützt sich
hauptsächlich auf  Wertorientierung und Sinnsuche, die menschliches Leben auf
jeweils sehr persönliche und individuelle Weise kennzeichnen. Sie dient vor
allem dazu, den leidenden Menschen auf das für ihn in seiner jeweils konkreten
Lebenssituation Wesentliche auszurichten – fernab von therapeutischen Dogmen
und vorgefassten Meinungen und starren Lösungsansätzen .

La logoterapia, creada por Viktor E. Frankl
(psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco, 1905-1997), se apoya
principalmente en la orientación a los valores y en la búsqueda de sentido que
caracterizan de forma personal e individual al ser humano. Busca, ante todo,
reorientar a la persona que sufre hacia lo que es esencial para ella en su
situación vital concreta, lejos de cualquier dogma terapéutico y de cualquier
planteamiento rígido y preestablecido.

Viktor E. Franklin (psykiatri, neurologi ja
filosofi, 1905-1997) luoma logoterapia tukee ihmistä hänen suuntautumisessaan
arvojen mukaisesti ja etsiessään tarkoitusta kulloisissakin, hyvin
yksilöllisissä elämäntilanteissa ja -tavoissa. Tämä arvo- ja
tarkoitussuuntautuneisuus on olennaista ihmisenä olemisessa. Logoterapia auttaa
ennen kaikkea kärsivää ihmistä suuntautumaan kulloisessakin konkreettisessa
elämäntilanteessa olennaiseen – kaukana terapeuttisista dogmeista,
ennakkokäsityksistä ja jäykistä ratkaisuolettamuksista.

Viktor E. Frankl (psychiater, neuroloog en filosoof –
1905-1997) is de ontwerper van de Logotherapie. Deze therapie is voornamelijk
gebaseerd op waarden-oriëntatie en de zoektocht naar zin, die het menselijk
leven op altijd zeer persoonlijke en individuele wijze kenmerkt. Logotherapie
dient bovenal daartoe om de lijdende mens op het voor hem op dat moment en in
zijn concrete levenssituatie wezenlijke af te stemmen, en wel zonder
therapeutische dogma’s, vooroordelen of starre oplossingen.

 

Les méthodes appliquées par les logothérapeutes évoluent
continuellement pour être toujours adaptées à une culture, à une société ou à
une époque donnée. En fin de compte, les méthodes logothérapeutiques servent à
découvrir l´“organe du sens personnel“, la propre conscience morale qui est une
sorte de „boussole intérieure“, un outil d´orientation noétique étant en partie
inconscient. 

Die Methoden, die von Logotherapeuten
angewandt werden, sind ständig weiter zu entwickeln, damit sie einer bestimmten
Kultur, Gesellschaft oder Epoche angepasst werden können. Letztlich dienen sie
dazu das persönliche „Sinn-Organ“ zu entdecken, das eigene Gewissen als inneren
– meist unbewussten – Kompass.

Los métodos aplicados por los logoterapeutas
evolucionan continuamente para poder adaptarse a una cultura, sociedad o época
determinada. Al fin y al cabo, los métodos logoterapéuticos promueven el
descubrimiento del „órgano de sentido“ personal, la propia conciencia ética del
ser humano que actúa como una brújula interna, orientándole desde la dimensión
noética -a menudo de forma inconsciente.

Logoterapeuttien käyttämiä  menetelmiä kehitetään
jatkuvasti, jotta niitä voidaan soveltaa tiettyyn kulttuuriin, yhteisöön ja
aikakauteen. Menetelmät palvelevat viime kädessä sitä, että löydetään
kompassiksi kunkin henkilökohtainen “tarkoituselin”, sisäinen/aito omatunto,
joka on usein tiedostamaton.

De methodieken die worden gebruikt door
logotherapeuten zijn “open” methodieken, zodat ze steeds kunnen worden
aangepast aan een specifieke cultuur, maatschappij of tijd. Uiteindelijk dienen
logotherapeutische methodieken om het persoonlijke “Zin-orgaan” of
„zintuig“ te ontdekken, het eigen geweten als innerlijk – meestal
onbewust – kompas.

 

Les logothérapeutes partagent la vision définie par Viktor E.
Frankl au travers de ses « Dix thèses sur la Personne » . Ils
s’engagent à affiner constamment leur propre vision de l’Homme, personnelle et
basée sur leur propre expérience. 

Logotherapeuten teilen Viktor E. Frankls
Vision, die er in seinen « Zehn Thesen zur Person » zum Ausdruck
gebracht hat. Sie sind bereit, ständig ihr eigenes Menschenbild zu verfeinern –
auch unter Einbeziehung persönlicher Erfahrungen.

Los logoterapeutas comparten la visión de
Viktor E. Frankl, según la expone en sus „Diez tesis sobre la persona“. Se
comprometen a afinar constantemente su propia visión del ser humano, también
teniendo en cuenta su experiencia personal.

Logoterapeutit jakavat Viktor E. Franklin
näkemyksen, jonka hän esitti kymmenessä ihmistä, persoonaa, koskevassa
teesissään. He ovat valmiita kirkastamaan jatkuvasti ihmiskäsitystään myös
omien kokemustensa pohjalta.

Logotherapeuten delen Viktor E. Frankl’s
visie, die hij tot uitdrukking heeft gebracht in zijn „Tien stellingen
over de Persoon“. Ze zijn bereid om voortdurend hun eigen beeld van de
mens te verfijnen – waarbij ook persoonlijke ervaringen betrokken worden.

 

D’après les principes anthropologiques de la Logothérapie et
l’Analyse existentielle de Viktor E. Frankl, énoncés principalement dans ces
thèses chaque être humain est unique, en particulier dans sa recherche
personnelle de sens. 

Die anthropologische Grundlage der
Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor E. Frankl, insbesondere die Zehn Thesen
zur Person, macht deutlich, dass jeder Mensch einzigartig und auf seine ihm
eigene Weise ein nach Sinn strebendes Wesen ist.

Según los principios antropológicos
fundamentales de la logoterapia y el análisis existencial de Viktor E. Frankl,
enunciados principalmente en sus 10 tesis sobre la persona, cada ser humano es
único, especialmente en su búsqueda personal desentido.

Viktor E. Franklin logoterapian ja
eksistenssianalyysin antropologinen perusta – erityisesti persoonan kymmenen
teesiä – tekee selväksi sen, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja omalla
tavallaan tarkoitukseen pyrkivä olento.

De antropologische basis van de Logotherapie
en Existentiële Analyse van Viktor E. Frankl, vooral de ‘Tien Stel-lingen over
de Persoon’, maakt duidelijk dat ieder mens uniek is en op een hem eigen wijze,
een naar zin stre-vend wezen is.

 

La motivation principale de l’Homme est basée sur sa volonté du
sens. Ce qu´il veut avant tout, c´est mener une vie remplie de sens. 

Die vorrangige Motivation des Menschen
beruht auf seinem Willen zum Sinn. Er möchte in erster Linie sinnvoll leben.

La motivación principal del ser humano se basa
en su voluntad de sentido. Lo que quiere de forma prioritaria es vivir una vida
llena de sentido.

Ihmisen ensisijainen motiivi pohjaa hänen
tahtoonsa tarkoitukseen. Hän haluaa ennen kaikkea mielekästä elämää.

De belangrijkste motivatie van de mens is
gebaseerd op zijn Wil tot Zin. Ieder mens wil in de eerste plaats zinvol
leven.

 

Or la vie lui offre sens et valeurs qui ne demandent qu‘à être
réalisés.

Das Leben bietet ihm eine Fülle von
Sinnmöglichkeiten und Werten, die der Realisierung harren.

La vida le ofrece posibilidades de sentido y
valores que esperan a ser realizados.

Elämä tarjoaa hänelle runsaasti
tarkoitusmahdollisuuksia ja arvoja, jotka odottavat toteuttamistaan.

Het leven biedt de mens een schat aan
zin-mogelijkheden en waarden, die er op wachten om verwerkelijkt te worden.

 

Les Logothérapeutes se donnent pour tâche d´accompagner
professionnellement l’être humain dans sa quête de valeurs et de sens quelle
que soit la situation concrète dans laquelle il se trouve. 

Logotherapeuten sind da, um Menschen bei
ihrer Werte- und Sinnsuche professionell zu begleiten,  ganz gleich in welcher
konkreten Lebenssituation sich diese Menschen befinden.

La tarea de los
logoterapeutas es acompañar profesionalmente  al ser humano en su búsqueda de
valores y sentido, cualquiera que sea la situación concreta en la que se
encuentre.

Logoterapeutit ovat
ammatillisena apuna opastamassa ihmisiä arvojen ja tarkoitusten etsimisessä
riippumatta kokonaan siitä, millaisessa konkreettisessa elämäntilanteessa hän
kulloinkin on.

Logotherapeuten zijn er om
mensen professioneel te helpen in hun zoektocht naar zingeving en waarden,
ongeacht de concrete levenssituatie waarin deze mensen zich bevinden.

 

 

 

 

 

 

 

 Formation et Expérience professionnelle

Ausbildung und Berufserfahrung

Formación y experiencia profesional

Koulutus ja työkokemus

Opleiding en werkervaring

 

 

Les Logothérapeutes sont membres d’une association professionnelle
de Logothérapie qui coopère avec la Fédération Logothérapie Profession – Europe
(FLP-EU).Les associations de la FLP-EU s’engagent au maintien de la qualité des
services logothérapeutiques, au travers de standards et de suivis réguliers.

Logotherapeuten sind Mitglied  in einem
professionellen Logotherapie-Verband, der mit der Föderation Logotherapie
Profession (FLP-EU) zusammenarbeitet. Die Verbände der FLP-EU engagieren sich
für die Qualitätssicherung logotherapeutischer Dienstleistungen, indem sie
überprüfbare Standards einführen.

Los logoterapeutas son miembros de una
asociación profesional de Logoterapia que coopera con la Federación Logoterapia
Profesión – Europa (FLP-EU). Estas asociaciones se dedican y comprometen
conjuntamente a mantener la calidad de los servicios logoterapéuticos.

Logoterapeutit kuuluvat johonkin sellaiseen
ammatilliseen logoterapiaorganisaatioon, joka toimii yhteistyössä Euroopan
logoterapia-ammattien liiton (FLP-EU:n) kanssa.

FLP-EU:n jäsenorganisaatiot toimivat
logoterapiapalvelujen laadunvarmistajina, missä tehtävässä ne noudattavat
kontrolloitavissa olevia standardeja.

Logotherapeuten zijn lid van een
beroepsvereniging voor Logotherapie, welke met de beroepsfederatie voor
Logotherapie (FLP-EU) samenwerkt. De FLP-EU-organisaties zetten zich in voor
kwaliteitsgarantie van logotherapeutische diensten door de invoering van
controleerbare normen.

 

Chaque association qui souscrit le contrat de partenariat avec la
FLP-EU veille sur sa zone géographique. A ce titre, elle doit s’assurer que les
candidats au titre de Logothérapeute disposent d’un diplôme universitaire, de
plusieurs années d’expérience professionnelle et qu’ils ont suivi avec succès
la Formation professionnelle complémentaire en Logothérapie et Analyse
existentielle selon Viktor E. Frankl. (Cette Formation complémentaire  est
standardisée surtout en vue des cursus centraux (modules), des temps de
présence obligatoires et des attestations des résultats obtenus.)

Jeder Verband, der den Kooperationsvertrag
mit der FLP-EU unterschreibt, wacht in seinem Einzugsbereich über den
Grundsatz, dass Anwärter auf die  Berufsbezeichnung Logotherapeut grundsätzlich
über einen Hochschulabschluss und mehrere Jahre Berufspraxis verfügen sowie die
Berufsbegleitende Zusatzausbildung in Logotherapie  und Existenzanalyse nach
Viktor Frankl erfolgreich abgeschlossen haben. (Diese Berufsbegleitende
Zusatzausbildung ist vor allem im Hinblick auf zentrale curriculare Bausteine,
auf zu erbringende Präsenzzeiten und  Leistungsnachweise standardisiert.).

Cada asociación que suscribe el contrato de
cooperación con la FLP-EU vela, en su zona geográfica, por que los candidatos a
la acreditación profesional como logoterapeutas dispongan, en principio, de un
diploma universitario, que tengan varios años de experiencia profesional, y que
hayan finalizado con éxito la formación complementaria para profesionales en
Logoterapia y Análisis Existencial según Viktor Frankl. (Esta formación complementaria
está estandarizada, sobre todo por lo que se refiere a los cursos centrales
–módulos-, al número de horas presenciales y a las pruebas para demostrar los
resultados).

Jokainen FLP-EU:n kanssa yhteistyösopimuksen
solmiva organisaatio valvoo omalla toiminta–alueellaan, että ammatillisen
logoterapeutti-nimikkeen hakija täyttää vaadittavat kriteerit.  Häneltä
edellytetään pääsääntöisesti korkeakoulututkintoa ja usean vuoden työkokemusta
omassa perusammatissaan sekä riittäviä ja hyväksytysti suoritettuja Viktor
Franklin logoterapian ja eksistenssianalyysin ammatillisia lisäopintoja.

(Ammatillisilta lisäopinnoilta edellytetään
standardisoitua rakennetta,  opetussuunnitelman olennaisia sisältöjä,
minimikestoa, kontakti-/lähiopetuksen määrää sekä opintosuorituksia). 

Elke vereniging, die de
samenwerkingsovereenkomst met de FLP-EU heeft ondertekend, bewaakt in het eigen
werkgebied de grondregel dat kandidaten, die de beroepstitel “logotherapeut”
gebruiken in beginsel beschikken over een universitair diploma, een aantal
jaren beroepservaring en dat zij regelmatig de bij– en nascholingsbijeenkomsten
in Logotherapie en existentiele Analyse volgens Frankl volgen. (Deze
beroepsbegeleidende  vervolgopleiding is, met name met het oog op de centrale
curriculaire modules, voor wat betreft studiecontacturen en beoordeling
gestandaardiseerd).

 

 

 

Pour devenir Logothérapeute accrédité, les candidats répondant aux
critères énoncés ci-dessus adhèrent le plus tôt possible à une des associations
qui coopère avec la FLP-EU. Ils s’y engagent avec des  logothérapeutes
expérimentés dans le processus de la professionnalisation du secteur
professionnel de   logothérapeutes.

Um die Akkreditierung als Logotherapeut zu
erhalten, treten die auf diese Weise qualifizierten Kandidaten möglichst bald
einem der Logotherapie-Verbände bei, die mit der FLP-EU kooperieren. Sie
beteiligen sich dort zusammen mit erfahrenen Logotherapeuten aktiv am
Professionalisierungsprozess der Berufsgruppe der Logotherapeuten. 

Para obtener la acreditación
como logoterapeuta, los candidatos  que cumplen con los criterios enunciados
más arriba se afilian lo más rápidamente posible a una de las asociaciones que
cooperan con la FLP-EU, donde se implican  activamente con logoterapeutas
experimentados en el proceso de profesionalización del sector profesional de
logoterapeutas.

Logoterapeutti-nimikkeen
akkreditoinnin saamikseksi  ja voimassapitämiseksi edellä kuvatut kriteerit
täyttävät hakijat liittyvät mahdollisimman pian sellaisiin alan
organisaatioihin, jotka ovat yhteistyössä FLP-EU:n kanssa. He osallistuvat sen
puitteissa kokeneiden logoterapeuttien johdolla logoterapia-ammattiryhmien
ammatillistumisprosessiin.

Met het oog op het verkrijgen van de
erkenning als logotherapeut, treden op deze wijze de in aanmerking ko-mende
kandidaten zo snel mogelijk toe tot een van logotherapieverenigingen die met de
FLP-EU samenwerken. Zij nemen daarin met ervaren logotherapeuten deel aan een
actief proces van professionalisering van het beroep van logotherapeut.

 

Ils participent à la formation continue proposée par l’association
de Logothérapie à laquelle ils adhèrent. Cette formation continue sert à
l’approfondissement de leurs études logothérapeutiques et à leur
spécialisation.

Sie nehmen an der kontinuierlichen
Fortbildung teil, die von ihrem jeweiligen Verband vorgeschlagen wird. Diese
Fortbildung dient der Vertiefung des Logotherapie-Studiums und der
Spezialisierung.

Participan en la formación
continua propuesta por la asociación de logoterapia a la que se han afiliado.
Esta formación continua tiene el objetivo de profundizar el estudio de la
logoterapia y la especialización.

Logoterapeutit osallistuvat
edelleen täydennyskoulutukseen, mitä heidän yhdistyksensä/organisaationsa
tarjoaa tai hyväksyy. Tämä täydennyskoulutus toimii logoterapiaopiskelun ja
erikoistumisen syventämisenä.

Zij nemen deel aan de permanente vorming,
die wordt aanbevolen door hun respectievelijke verenigingen. Deze training is
bedoeld om de logotherapiestudie en specialisatie te verdiepen.

 


 

 

Responsabilité et Engagement

Verantwortung und Verpflichtung

Responsabilidad y compromiso

Vastuu ja velvollisuudet

Verantwoordelijkheid en verplichting

 

 

Les Logothérapeutes clarifient constamment leur propre échelle de
valeurs personnelles. Ils reconnaissent que la communication sur les idéaux
individuels est de la plus haute importance pour leur qualification
logothérapeutique. Ainsi ils peuvent aussi interagir avec d’autres personnes et
organisations en respectant la vie et l’orientation vers les valeurs de chaque
personne. Ils n’imposent en aucun cas leurs valeurs personnelles aux
patients/clients. 

Logotherapeuten klären kontinuierlich ihre
persönlichen Wertvorstellungen. Sie anerkennen, dass Kommunikation über
Wertvorstellungen von großer Bedeutung für ihre Qualifikation als Logotherapeut
ist. So können sie auch im Zusammenwirken mit anderen Menschen und
Organisationen werteorientiert und lebensfreundlich handeln. Unter allen
Umständen verzichten sie darauf, Patienten/Klienten ihre persönlichen
Wertvorstellungen aufzudrängen.

Los logoterapeutas establecen
claramente de forma continua su propia escala de valores personales. Reconocen
la importancia que tiene comunicarse sobre su escala de valores para su
cualificación como logoterapeutas. De este modo pueden interactuar con otras
personas y organizaciones respetando la vida y la orientación hacia los valores
de cada una de ellas. No imponen en ningún caso sus valores personales a los
clientes / pacientes.

Logoterapeutit kirkastavat
jatkuvasti omia arvokäsityksiään. He ymmärtävät, että arvokäsityksiin liittyvä
kommunikointi on logoterapeutin olennainen taito. Täten he voivat toimia
arvosuuntautuneesti ja elämänmyönteisesti yhteistyössään toisten ihmisten sekä
organisaatioiden kanssa. Logoterapeutit välttävät kaikissa olosuhteissa omien
arvojensa siirtämistä potilaiden / asiakkaiden henkilökohtaisiin
arvopohdintoihin.

Logotherapeuten werken voortdurend aan het
verhelderen van hun persoonlijke waarden. Zij erkennen dat communicatie over de
waarden van groot belang is voor hun kwalificatie als logotherapeut. Zij kunnen
ook in de samenwerking met andere mensen en organisaties waarden-oriënterend en
ethisch verantwoord handelen. In alle omstandigheden onthouden zij zich ervan
de patiënt/klant hun persoonlijke waarden op te leggen.

 

Ils veillent à ce que les ressources et les valeurs de chaque
personne ou organisation soient prises en compte et mises en valeur en vue de
la réalisation de projets concrets.

Im Hinblick auf die Verwirklichung konkreter
Vorhaben achten sie darauf, dass die Ressourcen und Werte der jeweiligen Person
und/oder Organisation wahrgenommen und zur Geltung gebracht werden. 

Velan por que se tengan en
cuenta y se utilicen los recursos de cada persona u organización para lograr
realizaciones y proyectos concretos.

Logoterapeutit ottavat huomioon
kunkin henkilön tai organisaation resurssit ja arvot heidän konkreettisten
suunnitelmiensa toteuttamisessa.

Met betrekking tot de uitvoering van
concrete projecten dragen zij er zorg voor dat de bronnen en de waarden van de
persoon en/of organisatie waargenomen en gerespecteerd worden.

 

Ils sont conscients de cette responsabilité dans leurs relations
et vis-à-vis d’eux-mêmes.

Sie sind sich dabei ihrer Verantwortung –
auch sich selbst gegenüber – bewusst.

Son conscientes de esta responsabilidad en sus
relaciones y con respecto a ellos mismos.

He ovat työssään tietoisia vastuustaan, myös
suhteessa omaan itseensä.

Ze zijn zich daarbij hun
verantwoordelijkheid – ook tegenover zichzelf – bewust.

 

En ce sens, ils respectent la Charte qui représente l’orientation
éthique commune des Logothérapeutes.

In diesem Sinne befolgen sie die Charta, die
der gemeinsamen ethischen Orientierung der Logotherapeuten dient.

En ese sentido, respectan la
Carta, que representa la orientación ética común de los logoterapeutas.

Tässä tarkoituksessa he
noudattavat logoterapeuttien yhteisiä eettisiä periaatteita (Charta der
Logotherapeuten).

In deze zin volgen ze dit Handvest, dat de
gemeenschappelijke ethische oriëntatie van logotherapeuten dient.

 

 

 

 

Professionnalisme – Professionalität – Profesionalidad

Ammatillisuus – Professionaliteit

 

 

Le Logothérapeute a pour mission professionnelle de veiller au
bien-être de son patient/client – en respectant les structures et procédures
adaptées aux principes logothérapeutiques (orientation vers les valeurs et vers
le sens). Il tient également compte que le bien de son client/patient soit lié
à celui d’autrui. 

Die berufliche Arbeit des Logotherapeuten
ist in ihrer Struktur- und Prozessgestaltung wert- und sinnorientiert. Sie ist
auf das Wohl der Patienten/Klienten ausgerichtet und behält das Wohlergehen von
dessen Mitmenschen im Blick.

La misión profesional del logoterapeuta es
velar por el bienestar de su paciente / cliente , respetando las estructuras y
procedimientos adaptados a los principios logoterapéuticos (orientación hacia
el sentido y los valores). Tiene en cuenta el bienestar de su paciente /
cliente y, al mismo tiempo, el bienestar de las personas de su entorno.

Logoterapeutin ammatillinen työ on
rakenteeltaan ja prosessiluonteeltaan arvo- ja tarkoitussuuntautunutta. Se
tapahtuu potilaan / asiakkaan parhaaksi ja pitää mielessään tämän lähimmäisen
hyvinvoinnin.

Het professionele werk van de
logotherapeuten is qua structuur en procesontwerp georienteerd op waarden en
zin.  Het is gericht op het welzijn van de patiënt/cliënt en stelt het welzijn
van diens medemens centraal.

 

Selon sa profession d’origine et ses spécialités le logothérapeute
peut intervenir dans différents champs d’action professionnels centrés sur le
mieux-être, sur le développement personnel et la santé de l’être humain.  Il
s’engage également dans l’accompagnement professionnel de groupes et de projets
orientés vers le développement durable et la solidarité.

Entsprechend seinem Grundberuf und seinen
Spezialgebieten arbeitet der Logotherapeut in verschiedenen beruflichen
Handlungsfeldern, die das Wohlbefinden, die Persönlichkeitsentwicklung und die
Gesundheit des Menschen betreffen. Das Wirkungsfeld des Logotherapeuten umfasst
auch die professionelle Begleitung von Gruppen und Projekten, die nachhaltige
Entwicklung und solidarisches Handeln anstreben.

Según su profesión de origen,
el logoterapeuta puede intervenir en diferentes ámbitos de acción profesional
centrados en el bienestar, el desarrollo y la salud del ser humano. El ámbito
de actuación de los logoterapeutas también incluye el acompañamiento
profesional de grupos y proyectosorientados hacia el desarrollo duradero y la
solidaridad.

Perusammatistaan ja
erikoistumisalastaan riippuen logoterapeuttit työskentelevät eri
ammattialoilla, jotka liittyvät ihmisen hyvinvointiin, persoonana kasvamiseen
sekä terveyteen. Logoterapeutin toimintakenttä käsittää myös sellaisten ryhmien
ja projektien ammatillisen ohjauksen, joissa pyritään kestävään kehitykseen ja
solidaariseen toimintaan.

In overeenstemming met zijn oorspronkelijke
beroep en zijn specialismen werkt de logotherapeut in verschillende
vakgebieden, die het welzijn, persoonlijkheidsontwikkeling en de gezondheid van
de mensen beïnvloeden. Het werkveld van de logotherapeut omvat ook
professionele ondersteuning van groepen en projecten, die zoeken naar duurzame
ontwikkeling en solidariteit.

 

Sa tâche professionnelle est d’appeler et d’encourager à une
responsabilisation, de faire prendre conscience des possibilités, de la liberté
de chacun et de la marge de liberté dans la prise des décisions.

Beruflich hat er die Aufgabe, ermutigend zur
Übernahme individueller Verantwortung und zur Annahme persönlicher Freiheit
aufzurufen. Er hebt Möglichkeiten und Entscheidungsspielräume ins Bewusstsein.

Su tarea profesional es la de
apelar a una responsabilización individual y fomentarla, así como a la toma de
conciencia de las posibilidades, de la libertad personal y del margen de
libertad para la toma de decisiones.

Logoterapeutin
ammatillisena tehtävänä on kannustaa yksilölliseen vastuun ottamiseen sekä
kutsua esiin henkilökohtaista vapautta. Tämä nostaa tietoisuuteen
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja.

Professioneel heeft hij de taak van op
bemoedigende wijze op te roepen tot het aanvaarden van individuele
verantwoordelijkheid en persoonlijke vrijheid. Hij werkt aan de bewustwording
van mogelijkheden en ruimte voor het maken van keuzes.

 

En orientant le patient/client, à chaque fois qu’il l’estime
nécessaire, vers la mise en œuvre concrète des décisions personnelles le
logothérapeute évite de prolonger inutilement l´accompagnement.

Der Logotherapeut richtet – immer wenn er es
für notwendig erachtet – das Augenmerk des Patienten/Klienten auf die
Konkretisierung persönlicher Entscheidungen. Er vermeidet dadurch, dass
logotherapeutische Begleitung zeitlich unnötig ausgedehnt wird.

El logoterapeuta orienta al cliente /cliente,
cuando lo considere necesario, a la concreción de decisiones personales,
evitando prolongar inútilmente el acompañamiento.

Nähdessään tarpeelliseksi logoterapeutti
pyrkii kiinnittämään potilaan / asiakkaan huomiota hänen henkilökohtaisten
ratkaisujensa konkretisoimiseen. Siten hän pyrkii välttämään logoterapeuttisen
ohjauksen keston tarpeetonta venyttämistä.

De Logotherapeut richt – telkens wanneer hij
het nodig acht – de aandacht van de patiënt/cliënt op het concreet maken van
persoonlijke beslissingen. Hij vermijdt daarmee dat logotherapeutische
begeleiding onnodig wordt verlengd.

 

Les éléments principaux du travail logothérapeutique sont: la
prévention de crises, l’intervention en cas de crise, ainsi que l’accompagnement
dans des situations existentielles limites et dans des souffrances inévitables
qui, manifestement, ne peuvent ni être diminuées ni être traitées par des
interventions médicales ou par des thérapies conventionnelles.

Krisenprävention und –intervention sowie die
Begleitung in existentiellen Grenzsituationen und bei unausweichlichem Leid,
das nachweislich weder durch medizinische noch durch konventionelle
heilkundliche / therapeutische Maßnahmen gelindert oder verhindert werden kann,
sind die Hauptelemente logotherapeutischer Tätigkeit.

Los elementos principales del trabajo
logoterapéutico son la prevención de crisis, la intervención en caso de crisis,
así como el acompañamiento en situaciones existenciales límite y de sufrimiento
inevitable que de un modo manifiesto, no pueden ser aliviadas ni tratadas por
intervenciones médicas o terapias convencionales.

Logoterapeuttisen työskentelyn olennaisia
toiminta-alueita ovat kriisien ennaltaehkäisy ja hoito/interventio sekä ohjaus
olemassaoloa käsittelevissä eksistentiaalisissa kriiseissä ja
elämäntilanteissa. Logoterapia sopii myös avuksi sellaisessa kärsimyksessä,
jota ei voida välttää, poistaa tai lievittää lääketieteen, tavanomaisen
terveydenhoidon tai terapian avulla.

Crisispreventie en –interventie, alsmede de
ondersteuning in existentiële grenssituaties en bij onontkeerbaar existentieel
lijden, dat aantoonbaar noch door medicijnen, noch door het conventionele
geneeskundige/ therapeutische handelen kan worden verlicht of voorkomen, zijn
de belangrijkste elementen van het logotherapeutische handelen.

 

Les Logothérapeutes s’engagent par tous les moyens à encourager
les patients/ clients concernés à exploiter toutes les possibilités médicales
et thérapeutiques conventionnelles. Ils renoncent de manière très explicite à
leur recommander des méthodes de traitement sans fondement scientifique solide.

Logotherapeuten setzen sich mit allen ihnen
zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein, dass die betreffenden Patienten/
Klienten ermutigt werden, alle konventionellen medizinischen und
therapeutischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Sie verzichten ausdrücklich
darauf, ihnen Methoden und/oder Therapien zu empfehlen, die der
wissenschaftlichen Grundlage entbehren.

Los logoterapeutas se comprometen por todos
los medios a animar a sus pacientes / clientes  a explotar todas las
posibilidades médicas y terapéuticas  convencionales. Renuncian de manera
explícita a recomendarles métodos de tratamiento sin fundamento científico
sólido.

Logoterapeutit tukevat ja rohkaisevat
potilasta / asiakasta hyödyntämään kaikkia hänen käytettävissään olevia
lääketieteellisiä ja terapeuttisia mahdollisuuksia. He kieltäytyvät selkeästi
suosittelemasta sellaisia menetelmiä ja / tai terapiamuotoja, joilla ei ole
tieteellisesti todettuja perusteita.

Logotherapeuten zetten zich in met alle, hun
ter beschikking staande middelen, om ervoor te zorgen dat de betrokken
patiënten/cliënten worden aangemoedigd alle conventionele medische en
therapeutische mogelijkheden te benutten. Zij zien er nadrukkelijk van af
methoden en/of therapieën aan te bevelen, die een wetenschappelijke basis
missen.

 

Le professionnalisme du Logothérapeute se démontre par ses
compétences sociales et relationnelles, ses compétences au niveau de sa
spécialité et sa méthodologie acquises pendant sa pratique professionnelle
d’origine, ses compétences acquises pendant sa Formation en Logothérapie et
pendant l’ Intervision/Supervision continue obligatoire pour tous les
Logothérapeutes.

Die Professionalität des Logotherapeuten
zeigt sich durch seine Sozial- und Kommunikationskompetenz sowie durch seine
spezifische Fach- und Methodenkompetenz, die er im Rahmen der Ausübung seines
Grundberufes, seiner Berufsbegleitenden Logotherapie-Zusatzausbildung sowie der
für alle Logotherapeuten obligatorischen und fortlaufenden Intervision/ Supervision
erworben hat.

La profesionalidad del logoterapeuta se
demuestra por sus competencias sociales y relacionales, por sus competencias en
su especialidad y en su metodología, adquiridas en su profesión de origen,  en
su formación en logoterapia y durante la supervisión / intervisión continuadas
que deben seguir obligatoriamente los logoterapeutas.

Logoterapeutin ammatillisuus ilmenee hänen
sosiaalisissa ja kommunikointikyvyissään  sekä hänen perusammattiinsa,
ammattialaansa ja sen menetelmien piiriin sisältyvissä taidoissaan. Samoin
ammatillisuus ilmenee  logoterapian ammatillisten erikoistumisopintojen
tuomassa ammattitaidossa, jota hän täydentää jatkuvasti kaikille
logoterapeuteille pakollisella täydennyskoulutuksella ja työnohjauksella.

De professionaliteit van de logotherapeuten
toont zich in zijn sociale en communicatieve vaardigheden, alsook door zijn
specifieke vak- en methodologische vaardigheden, die hij zich heeft
eigengemaakt in de uitoefening van zijn basisberoep, zijn  logotherapeutische
voortgezette opleiding, alsmede in de voor alle logotherapeuten verplichte en
continuerende intervisie/supervisie.

 

Si le Logothérapeute n’a pas qualité de médecin, psychiatre ou
psychothérapeute à la fois, la déontologiel’oblige à
respecter strictement les limites de ses compétences au niveau du diagnostic et
du traitement médical/psychiatrique ou psychothérapeutique. Dans ce cas il
informe ses patients/ clients oralement et par écrit qu’ils doivent consulter
d’abord et sans délai  un médecin quand l’état de santé le nécessite.

Sofern der Logotherapeut nicht zusätzlich
über eine Approbation als Arzt, Psychiater oder Psychotherapeut verfügt, ist er
verpflichtet, die Grenzen seiner heilkundlichen, d.h. auch seiner
diagnostischen Kompetenzen strikt zu respektieren und seine Patienten/ Klienten
mündlich und schriftlich darauf hinzuweisen, zuerst und sofort ärztlichen Rat
einzuholen, wenn der Gesundheitszustand es erforderlich macht.

Si el logoterapeuta no es médico, psiquiatra o
psicoterapeuta, la deontología le obliga a respetar estrictamente  los límites
de sus competencias en cuanto al diagnóstico u al tratamiento médico /
psiquiátrico o psicoterapéutico. En este caso, informa a sus pacientes /
clientes verbalmente y por escrito que deben consultar en primer lugar y sin
dilación consejo médico, si su estado de salud lo requiere.

Mikäli logoterapeutti ei toimi
samanaikaisesti laillistettuna lääkärinä, psykiatrina tai psykoterapeuttina,
hänen velvollisuutensa on tehdä asiakkaalle / potilaalle selväksi (suullisesti
ja kirjallisesti) antamansa hoidon rajat ml. diagnosointi.  Logoterapeutin on
ohjattava ja rohkaistava  asiakkaan terveydentilan sitä edellyttäessä hänet
suoraan ja välittömästi lääkärin avun piiriin.

In zoverre de logotherapeut niet tevens
beschikt over een registratie als arts, psychiater of psychotherapeut, is hij gebonden
aan de begrenzing van zijn heelkundige bevoegdheid. Hij dient zijn
diagnostische vaardigheden strikt in acht te nemen en er zijn patiënt/cliënt
mondeling en schriftelijk op te wijzen allereerst en onmiddellijk een arts te
raadplegen indien de medische toestand dit naar zijn oordeel noodzakelijk
maakt.

 

Le logothérapeute est autonome dans le choix de ses méthodes
correspondant à l’anthropologie de Viktor E. Frankl. Il choisit des méthodes
qui visent à renforcer  «le pouvoir de défi de l‘esprit“ (V. E. Frankl) de
l’être humain. Il informe ses patients/ clients sur le fait que ces méthodes ne
remplacent ni un diagnostic ni un traitement médical dans les cas de maladies
somatiques. De même, il précise que les méthodes qu’il propose dans le cadre d’un
accompagnement logothérapeutique ne remplacent pas non plus des interventions
psychiatrique et/ou psychothérapeutique dans les cas de maladies psychiques.

In der Wahl der Methoden, die der
Anthropologie von Viktor E. Frankl entsprechen, ist der Logotherapeut autonom.
Er wählt Methoden aus, die die menschliche „Trotzmacht des Geistes“ (V. E.
Frankl) stärken können. Er informiert seine Patienten/ Klienten darüber, dass
diese Methoden im Falle von körperlicher Erkrankung keine notwendige
medizinische Diagnostik und Behandlung ersetzen. Ebenso stellt er klar, dass
die Methoden, die er im Rahmen logotherapeutischer Begleitung vorschlägt, auch
im Falle psychischer Erkrankungen keine psychiatrische oder
psychotherapeutische Behandlung ersetzen.

El logoterapeuta es autónomo
para escoger sus métodos, que siempre se corresponden con la antropología de
Viktor Frankl. Escoge métodos que pueden reforzar el „poder de obstinación del
espíritu“ del ser humano. Se informa a los pacientes / clientes sobre el hecho
de que estos métodos no sustituyen el diagnóstico o el tratamiento en los casos
de enfermedades somáticas. Asimismo, el logoterapeuta aclara que los métodos
que propone en el marco del acompañamiento logoterapéutico no reemplazan las
intervenciones psiquiátricas y / o el tratamiento psicoterapéutico en casos de
enfermedades psíquicas.

Logoterapeutti valitsee
käyttämänsä menetelmät itsenäisesti, kunhan ne sopivat yhteen Viktor E.
Franklin antropologisen ihmiskäsityksen kanssa. Hän valitsee sellaisia
menetelmiä, jotka voivat vahvistaa ihmiselle ominaista “hengen uhmavoimaa”
(Franklin käsite). Hän selvittää potilaalle / asiakkaalle, etteivät nämä
menetelmät voi korvata fyysisen sairauden hoitoon liittyvää tutkimusta ja
hoitoa. Samoin hän tuo selkeästi esiin, etteivät logoterapeuttiset menetelmät
korvaa psyykkisten sairauksien hoidossa tarvittavaa psykiatrista tai
psykoterapeuttista hoitoa.

Bij de keuze van de methoden die
overeenstemmen met de antropologie van Viktor E. Frankl, is de logotherapeut
autonoom. Hij kiest methoden die de menselijke „Trotzmacht van de
Geest“ (V.E. Frankl) kunnen versterken. Hij vertelt zijn
patiënten/cliënten over het feit dat deze methoden in het geval van
lichamelijke ziekte geen vervanging van noodzakelijke medische diagnose en behandeling
zijn. Hij maakt ook duidelijk dat de methoden die hij voorstelt in het kader
van logotherapeutische steun, ook in het geval van een psychische aandoening,
een eventuele noodzakelijke psychiatrische of psychotherapeutische behandeling
niet kunnen vervangen.

 

Dans leurs relations professionnelles les Logothérapeutes sont
strictement neutres vis-à-vis du sexe, de l’origine, de l’orientation politique
et religieuse. Ils désapprouvent explicitement tout abus et toute
instrumentalisation de la logothérapie en vue de la propagation de convictions
politiques ou religieuses.

Logotherapeuten sind bei der Gestaltung
ihrer Arbeitsbeziehungen strikt neutral – im Hinblick auf Geschlecht und
Herkunft sowie auf politische und religiöse Ausrichtungen.

Sie verwehren sich ausdrücklich gegen
jegliche Instrumentalisierung oder Missbrauch der Logotherapie zwecks
Verbreitung politischer und religiöser Überzeugungen.

En sus relaciones
profesionales, los logoterapeutas son estrictamente neutrales en relación al
género, al origen y a la orientación política y religiosa. Rechazan
explícitamente cualquier instrumentaización o abuso de la logoterapia para la
propagación de convicciones políticas y religiosas.

Logoterapeutit ovat
potilas-/asiakastyössään äärimmäisen puolueettomia suhteessa asiakkaan
syntyperään, sukupuoleen, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen. He varovat
ehdottomasti käyttämästä logoterapiaa minkään poliittisen tai uskonnollisen
näkemyksen levittämiseksi.

Logotherapeuten zijn in het vormgeven van
hun werkrelatie strikt neutraal – in termen van geslacht en herkomst, evenals
betreffende politieke en religieuze oriëntaties.

Zij stellen zich nadrukkelijk teweer tegen
misbruik of uitbuiting van de logotherapie omwille van de verspreiding van
politieke en religieuze overtuigingen.

 

Ils sont ouverts à l’évolution de la science ainsi qu’aux autres
écoles thérapeutiques et leurs méthodes.

Sie sind aufgeschlossen gegenüber
wissenschaftlichen Entwicklungen sowie gegenüber den Inhalten und Methoden
anderer Therapie-Richtungen.

Están abiertos al desarrollo
científico y a las otras escuelas terapéuticas, así como a sus métodos.

Logoterapeutit ovat avoimia
niin tieteelliselle kehitykselle kuin myös muiden terapiasuuntausten
sisällöille ja menetelmille.

Zij staan open voor wetenschappelijke
ontwikkelingen als ook tegenover de inhoud en de methoden van andere
therapeutische richtingen.

 

Ils s’engagent à s’impliquer dans la recherche scientifique et le
développement de la Logothérapie.

Sie engagieren sich im Rahmen wissenschaftlicher
Forschung und setzen sich aktiv für die Weiterentwicklung der Logotherapie ein.

Se comprometen a implicarse
en la investigación científica y en el desarrollo profesional de la
logoterapia.

Logoterapeutit ovat mukana
tieteellisessä kehittämisessä sekä toimivat aktiivisesti logoterapian eteenpäin
kehittämiseksi.

Zij tonen zich betrokken bij het
wetenschappelijk onderzoek en zetten zich actief in voor de verdere
ontwikkeling van de logotherapie.

 

 


 

Attitude et comportement

Einstellung und Verhalten

Actitud y comportamiento

Asennoituminen ja käyttäytyminen

Houding en gedrag

 

 

Dignité de la personne et valorisation de chaque vie humaine
sont des valeurs clefs au travail et au quotidien.

Tragende Werte in Beruf und Lebenspraxis
sind die Würde der Person und die Wertschätzung des menschlichen Lebens. 

Los valores clave en la vida
cotidiana y en el trabajo son la dignidad de la persona y el valor de cada vida
humana.

Työn ja elämän kantavina
arvoina ovat yksilöllisen ihmisen arvo sekä ihmiselämän arvostus.

Dragende waarden in het beroep en de
levenspraktijk zijn de waardigheid van de persoon en de onschendbaarheid van
het menselijk leven.

 

Cela signifie respect et reconnaissance, acceptation, attention et
empathie dans la rencontre.

Das bedeutet Respekt und Anerkennung,
Akzeptanz, Zuwendung und Empathie in der Begegnung.

Esto significa respeto y
reconocimiento, aceptación, atención y empatía en el encuentro.

Se merkitsee
kunnioittamista ja arvostamista, hyväksymistä, paneutumista ja empaattisuutta.

Dit betekent respect en
erkenning, acceptatie, genegenheid en empathie in de ontmoeting.

 

Authenticité, fiabilité et transparence, persévérance, patience et
attention caractérisent les relations de travail et les démarches du
Logothérapeute.

Arbeitsbeziehungen und Vorgehensweisen des
Logotherapeuten sind durch Authentizität, Zuverlässigkeit und Transparenz,
Durchhaltevermögen, Geduld und Achtsamkeit  geprägt.

Autenticidad, fiabilidad y
transparencia, perseverancia, paciencia y atención caracterizan las relaciones
profesionales y las actividades del logoterapeuta.

Logoterapeutin
potilas-/asiakassuhdetta ja toimintatapoja leimaavat autenttisuus, luottamuksellisuus,
avoimuus (läpinäkyvyys), kestokyky, kärsivällisyys sekä valppaus.

Arbeidsverhoudingen en praktijken van
logotherapeuten worden gekenmerkt door authenticiteit, betrouwbaarheid en
transparantie, doorzettingsvermogen, geduld en oplettendheid.

 

Les Logothérapeutes sont tenus au secret professionnel et
maintiennent la confidentialité des données relatives au patient/client.

Logotherapeuten unterliegen der
Schweigepflicht und behandeln alle Daten und Informationen bezüglich des
Patienten/Klienten streng vertraulich.

Los logoterapeutas respetan
el secreto profesional y mantienen la confidencialidad de los datos relativos a
sus pacientes / clientes.

Logoterapeutit noudattavat
ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja käsittelevät kaikkea potilasta / asiakasta
koskevaa tietoa äärimmäisen luottamuksellisesti.

Logotherapeuten onderhouden
vertrouwelijkheid en behandelen alle gegevens en informatie met betrekking tot
de patiënt/cliënt strikt vertrouwelijk.

 

Les rapports entre le logothérapeute et ses collègues sont marqués
par une grande ouverture d’esprit, la  conscience de leur responsabilité
ainsi qu’une appréciation et une entraide mutuelle.

Die Beziehungen im kollegialen Umfeld sind
getragen von einem offenen, verantwortungsbewussten, wertschätzenden und
hilfsbereiten Mit- und Füreinander.

Las relaciones entre el
logoterapeuta y sus colegas están marcadas por la apertura, la conciencia de su
responsabilidad, así como una interrelacion basada en el aprecio y la ayuda
mutua.

Työyhteisössä toimiminen on avointa,
vastuuntuntoista, arvostavaa sekä toinen toistaan auttavaa.

De verhoudingen in de collegiale omgeving
worden gekenmerkt door een open, verantwoordelijke, respectvolle en behulpzame
houding met en voor elkaar.

 

En toutes circonstances, les logothérapeutes s’engagent à
respecter la dignité humaine, la liberté de décision et la responsabilité de
chacun. Ils veillent également au respect des valeurs rendant possibles une
coexistence qui permet à chaque être humain de découvrir un sens à sa vie.

Logotherapeuten setzen sich unter allen
Umständen dafür ein, dass die Würde, die Entscheidungsfreiheit und
Verantwortung eines jeden Menschen geachtet wird. Sie bewahren Werte, die ein
Miteinander ermöglichen, das es jedem Menschen erlaubt, einen Sinn im Leben zu
entdecken. 

Los logoterapeutas se
comprometen, en cualquier circunstancia, a respetar la dignidad humana, la
libertad de decisión y la responsabilidad de cada persona. Velan igualmente por
el respeto de los valores que hacen posible una coexistencia que facilita a
cada ser humano descubrir un sentido a su vida.

Logoterapeutit pitävät huolta siitä, että
olosuhteista riippumatta  jokaisen ihmisen arvoa, itsemääräämisoikeutta /
päätöksentekovapautta ja vastuuta kunnioitetaan joka tilanteessa
.

Logotherapeuten zetten zich onder alle
omstandigheden daarvoor in te garanderen dat de waardigheid, vrijheid en
verantwoordelijkheid van elke persoon wordt gerespecteerd. Zij houden waarden
hoog die een saamhorigheid mogelijk maken, welke elke persoon de mogelijkheid
biedt een zin in het leven te ontdekken.

EDITION   1/2015

info(at)logotherapie-profession.eu

Coordination FLP-EU

Theodor-Heuss-Str. 27

DE – 71672 Marbach

GERMANY

CHARTA_FLP-EU-1-2015.PDF